Sa paggunita ng makasaysayang Pride March sa Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin pinaglalaban ang pagkakapantay-pantay na karapatan ng LGBTQ+ sa ating lipunan. Pagkatapos ng lahat ng pinaslang, lahat ng pinagkaitann ng trabaho, at lahat ng tinrato na parang hayop dahil sa kanilang seksuwalidad—hindi pa ntapos ang laban. 

Sa kasaysayan ng lipunang Pilipino, kinikilala ang homoseksuwalidad bilang isang representasyon ng identidad ng mga tao at hindi ito pinagkakait sa kanila. Gayunpaman, noong sinakop tayo ng mga Kastila ay ipinakilala sa atin ang “gender roles” ng banyaga, kung saan itinatakda na sa tao ang kaniyang papel sa lipunan batay sa byolohikong kasarian.

Naging limitado ang Pilipino sa pagpapahayag ng kanilang sarili dahil sa pamantayan na nililikha ng mga dayuhang mananakop. Lumago ang ideya at paniniwala na ang babae ay maaari lamang mabuhay sa proteksyon ng lalaki—sa kapalit ng pagserbisyo sa kanila sa bahay at pagiging ina sa kanilang anak. Samantala, ang lalaki ay malaya sa pagpili ng kaniyang okupasyon at gampanin sa lipunan. 

Ipinakilala ng mga Kastila ang ideya ng gender roles sa pamamaraan ng relihiyon, subalit ito’y mas lalong pinatatag ng Amerikano sa pamamagitan ng kolonyal na edukasyon. 
Dahil sa gender roles na itinakda ng mga dayuhan, nagsimula ang panghuhusga sa mga hindi sumusunod sa mga pamantayan na ito. Pinagkakait sa mga myembro ng LGBTQ+ ang karapatan nila na makapagtrabaho at ipahayag nang malaya ang kanilang sarili. 

Hanggang sa kasalukuyang panahon ay tinatapakan ang mga karapatan ng komunidad ng LGBTQ+. Bagaman may nagawa na batas laban sa diskriminasyon, hindi ganoon kadali para sa karamihan na tigilan ang panghuhusga at diskriminasyon. Maraming pinatay dahil sa kanilang seksuwalidad at marami pa rin ang naghihirap sa buhay dahil sa hindi pagtanggap ng lipunan sa mga katulad nila. 

Bukod pa sa marahas na dikriminasyon, pagkakait ng mga batyang serbisyong panlipunan at oportunidad sa disenteng trabaho, ay nahaharap din sa msidhing pamamaslang ang mga myembro ng LGBTQ+. Buhat ng mga walang-saysay na digma na inilulunsad ng mga imperyalistang bayan tulad ng US at China, nasasadlak sa bingit ng kamatayan ang mga bulnerableng sektor na katulad ng mga LGBTQ+. 

Marahas at masukal ang naging kasaysayan ng unti-unting pagtanggap at pagkilala sa mga batayang Karapatan ng mga LGBT. Mahaba ba ang lalakabayin para sa ganap na tagumpaya kaya ngayon ang panahon na kinakailangan nating palakasin ang ating mga pagkakaisa at panawagan.

Ang kanilang laban na mabuhay nang mapayapa at malaya ay laban ng lahat.

LFS
The leading anti-imperialist organization of the Filipino youth. The League of Filipino Students (LFS) started as an alliance against tuition fee increases and school repression during the time of Martial Law. Born September 11, 1977, the alliance formally became a national democratic mass organization in 1982. The LFS remains one of the largest student organizations in the country, continuously taking part in the history of the struggle of the youth and the people.