Kabataan, ipagtanggol ang demokratikong Karapatan at pambansang soberanya!

KUMILOS PARA SA MAKABAYANG EDUKASYON AT TUNAY NA KALAYAAN!

Sa pagbubukas ng bagong pang-akademikong taon 2019–2020, tiyak na samu’t saring mga problema sa sektor ng edukasyon ang sasalubong sa mga mag-aaral. Bulok at sira-sira pa rin ang kagamitan at pasilidad sa mga pampublikong eskwelahan. Mainit at masikip ang kundisyon ng mga klasrum. Dahil sa sobrang kakulangan ng mga silid-aralan, napipilitan ang mga eskwelahan na hatiin ang isang klasrum sa dalawa hanggang apat na klase na may 80–100 estudyante kada isa. Kalunus-lunos din ang kalagayan ng mga guro na napilitang mag-opisina sa mga lumang banyo.

Dahil sa matinding kahirapan, at napakataas na gastusin sa edukasyon, umabot na sa halos 5 milyon ang bilang ng drop-out sa primarya at sekundaryang edukasyon. Sa halip na tugunan ng gobyerno ni Duterte ang mga usaping ito, pilit pa nitong isinusulong ang CHED Memo 20 at Mandatory ROTC na magpapasahol lamang sa kasalukuyang kalagayan ng sistema sa edukasyon.

Wika at Panitikan, Ipaglaban!

Ayon sa Saligang Batas 1897 Art XIV, Seksyon 6:

Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon.

Sa kabila nito ay tuluyang ibininasura ang temporary restraining order sa CHED Memorandum №20 na nagtatanggal sa Filipino at Panitikan bilang ubod na asignatura sa kolehiyo. Binigyang daan ito ng pagkilala ng Korte Suprema sa programang K to 12 bilang “konstitusyonal”. Ang katwiran ng gobyerno, sapat na raw ang mga itinuturo sa hayskul at magmimistulang paulit-ulit na lamang kung ituturo pa ito sa kolehiyo.

Sa bagong General Education Curriculum (GEC) sa kolehiyo, walang Kasaysayan/ History sa senior high school at wala ring pag-aaral ng Konstitusyon / Philippine Government sa bagong GEC sa kolehiyo. Gayundin, wala ring Panitikan sa SHS at sa bagong GEC. Kaya naman maraming kasanayan, kaalaman at babasahin ang hindi matatalakay sa SHS.

Sa pagtanggal ng Filipino at Panitikan sa kolehiyo, sinisira ng gobyerno ang pagbubuo sa pagkakilanlan ng mamamayang Pilipino sa kanyang kultura at identidad. Alinsunod sa balangkas ng internasyunalisasyon, itinutulak ng gubyerno ang pagtatanggal ng mga asignaturang sa palagay nito’y hindi “kagamit-gamit” at walang pakinabang para sa mga naglalakihang dayuhang negosyo kagaya ng kasaysayan at panitikan. Sa halip ay makaisang panig na nagdidiin sa mga pag-aaral gaya ng Agham, Matematika, Ingles at teknikal at bokasyunal na kakayahan. Naglalayon ito na lumikha ng malaking balon ng kimi at murang halaga ng lakas paggawa sa hanay ng mga kabataan.

./ Guhit ni Carhrihl Aguilar

Tutulan ang Mandatory ROTC!

Sabayang nilulusaw ng gubyerno ang diwang kritikal ng mga kabataan, habang ibinabandila naman ang kultura ng karahasan at bulag na pagsunod sa pamamagitan ng pagraratsada ng mandatory ROTC sa kongreso at senado. Imbis na linangin at bigyang-diin ang pag-aaral sa ating kultura at kasaysayan upang likas na yumabong ang diwang makabayan ng mga kabataan, nagsusulong pa ito ng isang polisiyang naipabasura halos dalawang dekada na ang nakararaan dahil sa kurapsyon, karahasan, at pamamaslang.

Unang naging mandatory ang ROTC sa kolehiyo noong pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Executive Order №59 noong 1967. Ngunit matagumpay na ibinasura ng mga kabataan ang programang ito noong 2001, matapos patayin ang noo’y UST ROTC cadet na si Mark Welson Chua na siyang nagsiwalat sa karahasan at korapsyon sa loob ng institusyon. Bagama’t naging opsyonal, nagpatuloy pa rin ang mga kaso ng abuso at pandarahas.

Matagal nang kinakasangkapan ng AFP ang ROTC para tiktikan ang progresibong mga organisasyon at takutin ang mga estudyante na sumama sa mga pagkilos.

Sa ilalim ng ROTC, tinuturuan ang mga estudyante ng kultura ng pandarahas at paglabag sa karapatang pantao. Masahol na’t nananatili pa rin ang ROTC sa mga pamantasan, ang pagbabalik ng mandatory ROTC sa senior high school, ay tahasang pagbawi ng tagumpay ng mga kabataan na lumaban sa karahasan. Mas paiigtingin nito ang panunupil sa mga kabataan at ang pagpapalaganap ng anti-mamamayang kultura ng mga militar.

Isulong ang tunay na nasyunalismo!

Hindi naglalayon ang CHED Memo 20 at mandatory ROTC na magturo ng nasyunalismo. Pinapatay ng mga ito ang kritikal at makabayang pag-iisip. Sineselyuhan na ang sistema ng edukasyong hinuhubog ang mga kabataang maging bulag at siil na lakas paggawa na ilalako sa murang halaga sa mga dayuhang kapitalista.

Ang katotohanan ay wala namang karapatang magbandila ng nasyunalismo si Duterte dahil siya ang pangunahing taksil sa bayan. Inilalagay niya ang bansa sa gitna ng tumitinding ribalan ng mga imperyalistang bayan na Estados Unidos at Tsina.

Lantad na lantad ang kanyang pangangayupapa sa mga dayuhan, lalo na sa panghihimasok ng Tsina sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Nananatili siyang tahimik sa gitna ng sunud-sunod na atake sa mga Pilipinong mangingisda alang-alang sa malaking kikbak na makukuha mula sa mabibigat na pautang ng Tsina.

Dahil dito ay nabibigyang-katwiran ang US-RP Mutual Defense Treaty, para panatilihin at palakasin ng EU ang kanyang mga base militar dito sa bansa. Ngunit hanggang ngayon, ang EU ay wala pa ring ginagawang aksyon para ipagtanggol ang Pilipinas. Patunay ito na wala tayong ibang sasaligan kundi ang ating sariling lakas at paglaban.

Sa harap ng tumitinding atake sa ating soberanya ay dapat magkaisa ang mamamayan para igiit ang pagpapalayas ng mga militar at kagamitang pandigma sa West Philippine Sea, at ipagtanggol ang mga mangingisdang Pilipino. Tutulan ang mabibigat na pautang at pandarambong sa ating likas yaman. Magkaisa upang wakasan ang mga ‘di pantay na tratado sa pagitan ng EU at Pilipinas, at palayasin ang mga dayuhang militar sa bansa.

Sa kabila ng atake sa makabayang edukasyon at sa soberanya ng bansa, dapat ipamalas ng mga kabataan ang tunay na nasyunalismo. Dapat pag-aralan ang makabayang mga aralin at babasahin. Marapat kilalanin ang kasaysayan ng Pilipinas na inaalipin ng mga dayuhang bayan, at ang walang maliw na paglaban ng sambayanang Pilipino para igiit ang tunay at ganap na kalayaan.

Buuin at palawakin ang alyansa ng mga kabataang nagmamahal sa bayan. Ilunsad ang mga pagtitipon at asembliya upang mabuo ang kaisahang ipagtanggol ang bayan laban sa mga dayuhan.

Kabigin ang suporta ng mga indibidwal, organisasyon at institusyon mula sa ibang bayan. Palakasin ang pagkakaisa ng mga mamamayan ng buong daigdig laban sa imperyalistang atake at pangangayupapa.

Ilunsad ang malalaki at malalawak na kilos protesta sa buong bansa. Dapat bumuhos ang libo-libong kabataan sa lansangan para makalikha ng daluyong ng pagbabago. Paghalawan ng aral ang malakas na paglaban ng kabataan sa matagumpay na pagpapabasura ng mga base militar ng Estados Unidos noong 1992.

Ngayon ang pinakamainam na panahon upang pumili, hindi sa pagitan ng Estados Unidos at Tsina, kundi sa pagitan ng huwad na kalayaan at tunay na kalayaan. Ngayon ang panahong dapat ipamalas ng kabataan ang kanyang lakas, at isanib sa lakas ng masang anakpawis, at tuluyang ibagsak ang papet, pahirap at pasistang rehimeng US-Duterte.

SUMAMA SA MGA PAGKILOS!
June 28- National Day of Action
July 22- People’s SONA

LFS
The leading anti-imperialist organization of the Filipino youth. The League of Filipino Students (LFS) started as an alliance against tuition fee increases and school repression during the time of Martial Law. Born September 11, 1977, the alliance formally became a national democratic mass organization in 1982. The LFS remains one of the largest student organizations in the country, continuously taking part in the history of the struggle of the youth and the people.